DEAD IN A HABIT

Location
Trappist Monastery, Berkel-Enschot
Author
Tjeu Cornet

As a child, Veronica (born 1911) was known simply as ‘Wies’. She was raised in Bergen op Zoom in a devout Catholic family. The fact that her parents, Mr and Mrs Löb, were once Jews was never discussed, all that mattered were worship of Jesus and reverence of the Holy Virgin Mary. Where better to do that than in the monastery? And that’s precisely where the children’s future lay.

‘I will give you all to Jesus my children.’ And so, beginning in 1926, their mother, Mrs Löb, waved goodbye to six of her children as one by one, they entered the monastery. Three brothers were sent to the Koningshoeven Abbey in Berkel-Enschot and two sisters to the nearby Koningsoord Trappist convent. As the youngest of the six, the sickly Wies arrived there in 1937, whereupon she became known as Sister Veronica.

Church protest

On 2 August 1942 at around 3.30 in the morning, Veronica was singing in the choir, the only aspect of convent life that she enjoyed. For Veronica, the outside world — even visits — were viewed through bars and she communicated with her fellow nuns in gestures. She had no idea of what was happening outside and knew nothing of the declaration being read in churches across the land, on behalf of the Archbishop. The declaration was a protest at the deportation of Jews, an act that caused the Nazis to become incensed and which led to an open hunt for Jewish Catholics.

Arrested

An hour later the police arrived and two of the Löb sisters were arrested. The other nuns urged them to flee, ‘No’, said one of the sisters, ‘I’ll surrender to my Lord’. But there was no sign of Veronica, who was hiding, too sick to go with them. And the police were in a hurry. They drove the two nuns to Koningshoeven Abbey where her three brothers were also arrested. Again, they were advised to flee. ‘No, we mustn’t. They’ve threatened to kill ten priests if we don’t give ourselves up.’

Reunion

It was only later that the sick Veronica heard what had happened afterwards. The brothers were taken without any resistance. There were raucous sounds from outside for what was an enthusiastic, and unexpected, family reunion inside the police bus. Our sisters! We haven’t seen one another for fourteen years! ‘Looks like you’re having a party,’ mumbled one of the SS officers. ‘That’s right! You’re just helping us get to heaven quicker!’.

Escape

The party was soon over. The entire group was transferred to Amersfoort, Westerbork and finally to Auschwitz where, in the autumn of 1942, the five brothers and sisters were sent to the gas chambers. Veronica was summoned to report six times, which she did. God was obviously smiling down on her, as she managed to escape persecution every time. On one occasion, the Jewish Council came to her rescue, on another the monastic doctor. And when she finally did have to go to Westerbork, she was released after just five days. Overcome by TB, she died at the monastery on 1 August 1944, three months before liberation.

On 2 August 1942, 245 Jewish Catholics were arrested along with the Löb siblings. Their fates prompted diverse reactions, with the Catholic Church praising them as martyrs who had converted to the true faith. Some Jews, however, accused them of apostasy. But ultimately, it mattered very little since the Nazis knew precisely who they wanted.

PHOTO
The Löb siblings, six of whom entered monastic life
(Image: NIOD, undated)

PARTNERS

DOOD IN HABIJT

Locatie
trappisten/trappistinnenklooster Berkel-Enschot
Schrijver
Tjeu Cornet
Als kind heette Veronica (1911) gewoon Wies. Ze groeide op in Bergen op Zoom, in een devoot katholiek gezin. Dat pa en ma Löb vroeger Joods waren, bleef verder onbesproken. Nu telde enkel de aanbidding van Jezus Christus en de verering van de Heilige Maagd Maria. Waar kon dat beter dan in het klooster? Precies daar lag dus de toekomst van de kinderen.

“Graag, m’n jongen, sta ik jullie allen af aan Jezus.” Zo zwaait moeder zes van haar kinderen uit, die vanaf 1926 één voor één de kloosters intrekken. Drie broers gaan naar abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Twee zusjes naar het nabijgelegen trappistinnenklooster Koningsoord. Als jongste van de zes klopt ook de ziekelijke Wies daar in 1937 aan. Vanaf dat moment heet zij zuster Veronica.

 

Kerkelijk protest

Op 2 augustus 1942, rond half vier in de morgen, zingt Veronica in het koor. Dat is haar enige plezier in het kloosterleven. De buitenwereld, zelfs bezoek, ziet ze alleen door tralies. Met andere nonnen praat zij in gebaren. Ze weet niets van wat er buiten gebeurt. Dus ook niet dat in alle kerken een verklaring van de aartsbisschop is voorgelezen. Een protest tegen de deportatie van joden. Daar zijn de nazi’s razend over. De jacht op joodse katholieken is geopend.

 

Opgepakt

Een uur later dringt politie het klooster binnen. Twee zusters Löb worden gepakt. Andere nonnen willen dat ze vluchten. “Nee”, zegt een van de zusjes. “Ik geef mij over mijn Heer.” Veronica is intussen onvindbaar. Ze heeft zich verstopt, te ziek om mee te gaan. En de politie heeft haast. Die rijdt met de twee nonnen naar abdij Koningshoeven. Daar worden hun drie broers opgepakt. Opnieuw het advies te vluchten. “Nee. Ze hebben gedreigd tien paters te doden als wij niet meegaan.”

 

Reünie

Wat daarna gebeurt, hoort de zieke Veronica pas later. Zonder enig verzet laten de broers zich wegvoeren. Maar ze zijn nog niet buiten of ze worden verrast door luid geroep. Enthousiast worden ze begroet vanuit het politiebusje. Dat zijn onze zusjes! Misschien wel veertien jaar hebben ze elkaar niet gezien! De onverwachte reünie brengt hen buiten zinnen. Een SS’er mompelt: “Het lijkt wel of jullie een feestje vieren.” “Klopt, jullie helpen ons alleen maar sneller in de hemel te komen!”

 

Ontsnapt

Het feest is gauw voorbij. De hele groep wordt overgebracht naar Amersfoort, Westerbork en ten slotte Auschwitz. In het najaar van 1942 worden de vijf broers en zusjes daar vergast. Zeker zes keer wordt Veronica opgeroepen zich te melden. Dat doet ze telkens ook. God is haar kennelijk goedgezind, want steeds weet zij aan vervolging te ontkomen. De ene keer schiet de Joodse Raad haar te hulp, dan weer de kloosterarts. En als zij uiteindelijk naar Westerbork moet, wordt ze er na vijf dagen ontslagen. Uitgeput door tbc sterft ze op 1 augustus 1944, in haar eigen klooster, drie maanden voor de bevrijding.

Op 2 augustus 1942 werden samen met de broers en zusjes Löb 245 Joodse katholieken opgepakt. Hun lotgevallen maakten uiteenlopende reacties los. De katholieke kerk roemde de martelaren die zich tot het ware geloof hadden bekeerd. Sommige Joden zagen hen juist als afvalligen. Maar wat deed het er eigenlijk toe. De nazi’s wisten precies wie ze hebben moesten.

Historisch kader Kerkelijk verzet
De katholieke clerus, pastoors en bisschoppen, genoten in Brabant doorgaans veel gezag. Sommige geestelijken steunden de bezetting, anderen hielden zich  op de vlakte, en weer anderen  steunden het verzet. Bijvoorbeeld tegen anti-Joodse maatregelen. In juli 1942 schreven katholieke bisschoppen, samen met andere kerken in Nederland, een protestbrief. Het wegvoeren van Joodse Nederlanders  was in strijd met de idee van ‘gerechtigheid en barmhartigheid.’ Veel Nederlandse pastoors lazen het protest in hun kerk voor. Als vergelding werden in heel Nederland 245 katholieke Joden gearresteerd. De meeste stierven in Auschwitz.

Lees hier meer over kerkelijk verzet: https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/koninkrijkdernederlanden/nederland/nederland-maart_1941-april_1943/kerken

FOTO
De broers en zussen Löb, van wie er zes intraden in het klooster
(Afbeelding: NIOD, z.j.)

SAMENWERKENDE PARTNERS