EEN ENGELTJE OP DE SCHOUDER

Schrijver
Laura Hondebrink
Locatie
Reek, gemeente Landerd
Thema
Strijd 1944

In september 1944 begonnen de geallieerden aan de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis om Europa verder van de Duitse bezetting te bevrijden; Market Garden. Vanuit België zou een grondoffensief gestart worden vanuit Engeland een luchtoffensief. De geallieerde soldaten hadden als doel om een aantal belangrijke bruggen in Nederland te veroveren, waarna ze door zouden kunnen stoten naar het IJsselmeer en daarna naar het Duitse Ruhrgebied. Op 17 september startte de operatie en landden er duizenden geallieerde parachutisten tussen Eindhoven en Arnhem en ten zuidoosten van Nijmegen. Via de Corridor rukten Britse soldaten vanuit België op richting Grave. In de buurt van Reek woonde in 1944 de vijftienjarige seminarist Wim Boeijen. Reek was een strategische plaats in het militaire plan van de geallieerden en vormde een belangrijke oeververbinding over de Maas bij Grave richting Nijmegen.

Uitzicht

Al op de eerste dag van Market Garden landen er parachutisten van de Amerikaanse Airborne Division in de buurt van Reek, rond Grave, Velp en Overasselt. Hun eerste doel is het veroveren van de Graafse Maasbrug, de tegenwoordige John S. Thompsonbrug, op de Duitsers. Dit schouwspel wil Wim maar al te graag zien, en samen met zijn vader en twee broers fietst hij naar het wachthuis aan de Maasdijk in Reek. Daar zullen ze een mooi uitzicht hebben over de uiterwaarden richting Velp en Grave en misschien zien ze daar dan ook wel gevechten! Maar zodra ze hun hoofd boven de dijk uitsteken ratelt er een mitrailleur. Gelukkig raakt er niemand van de familie Boeijen gewond. Het zal niet de laatste keer zijn dat Wim aan de dood ontsnapt.

Mijnenveld

De nieuwsgierigheid van Wim naar de geallieerde troepen is de volgende dag nog niet gestild. Met een aantal dorps­genoten trekt hij daarom richting Grave. Bij Velp ziet hij Amerikanen Player-sigaretten uitdelen. Die wil hij maar al te graag hebben! Bij de Tol loopt hij samen met een vriend recht op zijn doel af, maar daardoor ook recht een mijnenveld in. Onder de Amerikanen ontstaat grote paniek. ‘Jesus Christ’, schreeuwt een van hen, ‘Mines, mines!’. De eiken takken die moeten dienen als camouflage heeft Wim niet op die manier opgevat. Het loopt goed af, voor de tweede keer. De volgende dag op 19 september, trekt een grote stoet soldaten en legervoertuigen via Zeeland en Reek naar Grave. Ondanks de risico’s bij luchtgevechten trekken vele streek­genoten richting de kleine Elft in Reek om de stoet te aanschouwen, onder wie uiteraard ook Wim. Gevaren zien ze niet.

Beschermengel

De doelen van Market Garden werden uiteindelijk niet gehaald, al zorgde de operatie enkele dagen voor opschudding bij Wim en zijn streekgenoten. Aan deze roerige tijd herinnert het monument van de beschermengel dat nu in Reek te vinden is, gemaakt door de Gemertse kunstenaar Johan Claasen. Later voelde de bijna-doodervaring van Wim voor hem nog steeds onwerkelijk, alsof het niet echt gebeurd was. Hij heeft God vele malen bedankt, omdat Wim van mening was dat Hij voor dat engeltje op de schouder had gezorgd.

 

FOTO
Wim Boeijen, 15 jaar (Afbeelding: Privébezit Wim Boeijen, z.j.)
De Kleine Elft (Afbeelding: Privébezit Wim Boeijen, z.j.)

Bekijk nog meer verhalen in dit thema

SAMENWERKENDE PARTNERS

AN ANGEL ON HIS SHOULDER

Author
Laura Hondebrink
Location
Reek, municipality of Landerd
Theme
Battle 1944

In September 1944, the Allied forces started the largest airborne operation in history in order to free Europe from German occupation: Market Garden. A ground attack was started from Belgium and an airborne assault from England.

The objective of the Allied soldiers was to secure a number of important bridges in the Netherlands, after which they would be able to push through to the IJsselmeer and then to the German Ruhr area. The operation started on 17 September, when thousands of Allied parachutists landed between Eindhoven and Arnhem and to the southeast of Nijmegen. British soldiers advanced via the Corridor from Belgium in the direction of Grave. The fifteen-year-old seminarian Wim Boeijen lived near Reek in 1944. Reek was of strategic importance to the Allied military plan and was a significant crossing place for the river Maas at Grave in the direction of Nijmegen.

View

On the very first day of Operation Market Garden, paratroopers of the American Airborne Division landed near Reek, around Grave, Velp and Overasselt. Their first aim was to secure the Graafse Maas Bridge, now known as the John S. Thompson Bridge. Wim was keen to witness this spectacle and together with his father and two brothers he cycled to the guard house on the Maasdijk in Reek. From there they would have a fantastic view across the river forelands towards Velp and Grave, and they might even see some of the fighting! However, as soon as they stuck their heads up over the dike, a machine gun opened fire. Luckily, no family members got hurt. It wouldn’t be the last time that Wim escaped death.

Minefield

Wim’s curiosity about the Allied forces was still not satisfied the following day. With a handful of other villagers, he set off in the direction of Grave. In Velp he saw Americans handing out Players cigarettes. What he would give for those! Together with a friend he headed straight towards his goal, but that route also led straight through a minefield. Panic spread among the Americans. ‘Jesus Christ’, one of them yelled, ‘Mines, mines!’. The oak branches that were supposed to serve as camouflage were wrongly interpreted by Wim. For a second time, Wim had a lucky escape.

The next day was 19 September and a large group of soldiers and military vehicles travelled via Zeeland and Reek towards Grave. Despite the risks of air combat, many people in the area headed towards De Kleine Elft in Reek to watch the procession go by, and Wim was among them. They were unaware of the danger.

Guardian angel

Eventually Operation Market Garden turned out to be unsuccessful, although it did provide several days of upheaval for Wim and his fellow countrymen. The monument of the guardian angel that can be found in Reek, made by the Gemert-based artist Johan Claasen, is reminiscent of these turbulent times. Later the near-death experience still felt unreal for Wim, as if it never really happened. He thanked God many times, because Wim felt that He provided that guardian angel on his shoulder.

PHOTO
Wim Boeijen, 15 years old (Image: Private collection Wim Boeijen, undated)
De Kleine Elft (Image: Private collection Wim Boeijen, undated)

PARTNERS