DE WARE BETEKENIS VAN VRIJHEID

Schrijver
Hannie Visser-Kieboom
Locatie
De Dakota kwam neer op het huidige trainingsveld van VV Hoeven aan Achter ’t Hof in Hoeven.  Pal naast de woning nu Achter ’t Hof 11.  Daar is nu nog de poort tot het oude sportpark en het huidige trainingsveld.
Thema
Strijd 1944

Aan de stuurknuppel van de Dakota C-47 Stoy Hora zit kolonel Frank Krebs, commandant van de 440th Troop Carrier Groep met naast hem co-piloot majoor Howard Cannon. Beide Amerikaanse strijders vervullen een heldenrol tijdens D-day. Op 6 juni 1944 droppen ze met hun Dakota parachutisten van de 101ste Airborne Divisie in Normandië en keren daarna veilig terug op hun thuisbasis in Nottingham. De opmars van de geallieerden in Europa is begonnen.

Zondag 17 september 1944 maken veel inwoners van Hoeven zich traditiegetrouw op voor hun wekelijkse kerkgang, niet wetende wat hun die dag te wachten staat. Rond één uur ’s middags vult het luchtruim zich met een eindeloze stroom vliegtuigen. In de Dakota C-47 Stoy Hora herbeleven de piloten Krebs en Cannon tijdens de operatie Market Garden D-day. Opnieuw droppen ze parachutisten, nu van de 82e Airborne Divisie in de omgeving van Nijmegen. Maar in plaats van veilig terug te keren naar hun thuisbasis in Nottingham, worden ze in de buurt van Breda beschoten. Een mislukte vlucht voor beide piloten en hun vierkoppige bemanning.

Ooggetuigen Piet Reijnders, Fientje Snepvangers en Marcel Pieterse zien de Dakota een noodlanding maken nabij Hoeven. De neergestorte Dakota is bijna nog geheel intact. In het toestel worden geen wapens gevonden, maar blijkt tot verrassing van de snel toegestroomde bevolking gevuld met lekkernijen. Lekkernijen die ze snel soldaat maken. Als de Duitse patrouilles de Dakota vinden, is het toestel al lang leeg.

Ondertussen weet de bemanning zich tijdig in veiligheid te brengen door met parachutes uit het toestel te springen. “Terwijl we met de wind meedreven, begonnen vanaf de grond Duitse patrouilles op ons te schieten. Het is zacht uitgedrukt, als ik zeg dat het niet prettig was”, vertelt Howard Cannon. De bemanning van de Dakota wordt door Nederlandse verzetsstrijders opgevangen en verborgen gehouden. Gekleed in marechaussee uniform worden ze 21 september per motor met zijspan tussen het drukke vijandelijke verkeer door naar het V & D warenhuis in Breda gebracht. Op 24 september schrijft Howard Cannon een brief naar zijn ouders. “De mensen zijn hier zo vriendelijk, we kunnen ze nooit terugbetalen”. Intussen wacht de Dakota bemanning op de zolderverdieping op een kans om bezet gebied te ontvluchten. Als het te gevaarlijk wordt bij V & D worden de piloten door het Bredase verzet ondergebracht bij particulieren in Breda. Weken later worden de piloten door de broers Charles en Frans Marijnissen naar een onderduikadres in Wernhout gebracht. Al snel na hun aankomst wordt Wernhout bevrijd en worden de piloten na 42 dagen herenigd met de geallieerde troepen. In december 1944 bezoeken Krebs en Cannon de neergestorte Dakota nabij Hoeven, Noord-Brabant is dan al grotendeels bevrijd.

“Toen ik Nederland verliet, begreep ik dat ik meer tot stand had gebracht, dan slechts het uitvoeren van mijn orders – ik had geleerd van de mensen die onderworpen waren wat de ware betekenis van vrijheid is en dat we nooit mogen opgeven daarvoor te vechten”, vertelde Howard Cannon in een interview op 27 mei 1961 met De Telegraaf. Cannon was toen senator voor de Democraten in Nevada. Tijdens zijn militaire loopbaan tussen 1941 en 1946 kreeg hij vele militaire onderscheidingen. Cannon stierf in 2002 op 90 jarige leeftijd en werd begraven op Arlington National Cemetery met volledige militaire eer.

De verhalen van de piloten Howard Cannon en Frank Krebs en de Dakota C-47 Stoy Hora zijn onderdeel van de ‘D-Day Experience’ in het historische centrum D-Day Paratroopers in Saint-Come-du-Mont in Normandië, dat werd geopend in 2015. Daar is een volledig gerestaureerde replica van de Stoy Hora omgezet in een vluchtsimulator. Een dochter van Howard Cannon schonk het museum in Frankrijk een fotoalbum dat haar vader en de andere bemanningsleden maakten tijdens de bevrijding van Europa. Krebs familie schonk tevens het logboek van de vlucht van 6 juni aan het museum.

 

THE TRUE MEANING OF FREEDOM

Author
Hannie Visser-Kieboom
Location
The Dakota crashed on the current training field of sports club Hoeven on Achter ’t Hof in Hoeven.  Right next to the house which is now Achter ’t Hof 11. The gate to the old sports park and the training field are still there
Theme
Battle 1944

Colonel Frank Krebs, commander of the 440th Troop Carrier Group, was sitting at the controls of the Dakota C-47 Stoy Hora, with co-pilot Major Howard Cannon next to him. Both American fighters played a heroic role during D-day: on 6 June 1944 they dropped paratroopers from the 101st Airborne Division in Normandy from their Dakota and then returned safely to their home base in Nottingham. These events signalled the start of the Allied advance in Europe.

On Sunday 17 September 1944 many inhabitants of Hoeven set off to church, as they did every week, not knowing what awaited them that day. At around one o’clock in the afternoon the airspace filled up with an endless stream of planes. They were there for operation Market Garden. In the Dakota C-47 Stoy Hora pilots Krebs and Cannon were reliving D-day; once again they dropped paratroopers, this time from the 82nd Airborne Division and near the town of Nijmegen. But instead of returning safely to their home base in Nottingham, they were shot at near Breda. A failed flight for the two pilots and their four-man crew. 

 

Eyewitnesses Piet Reijnders, Fientje Snepvangers and Marcel Pieterse saw the Dakota make an emergency landing near Hoeven. The crashed Dakota was still almost completely intact. There were no weapons in the plane, but to the surprise of the increasingly large crowd of curious onlookers it turned out to be filled with delicacies. Delicacies which quickly disappeared into pockets and stomachs. When the German patrols later found the Dakota, the aircraft had been long empty.

 

Meanwhile, the crew managed to get to safety in time by jumping out of the plane with parachutes. “While we were gliding in the wind, German patrols started shooting at us from the ground. It was not very pleasant, to put it mildly,” Howard Cannon said afterwards. The crew of the Dakota was taken in and hidden by Dutch resistance fighters. On 21 September, dressed in Dutch military police uniforms, they were put in a motorcycle sidecar and driven through busy enemy traffic to the V & D department store in Breda. On 24 September Howard Cannon wrote a letter to his parents: “The people here are so friendly, we will never be able to repay them.” Meanwhile the Dakota crew was waiting in the department store attic for a chance to escape from occupied territory. When it became too dangerous at V & D, the pilots were housed with various town residents by the Breda resistance. Weeks later, the pilots were taken to a hiding address in Wernhout by brothers Charles and Frans Marijnissen. Soon after their arrival Wernhout was liberated; after 42 days in hiding the pilots were reunited with the Allied troops. In December 1944 Krebs and Cannon visited the Dakota near Hoeven, North Brabant had already been largely liberated by then.

 

“When I left the Netherlands, I sensed I had accomplished far more than our original mission. I had learned from the ‘defeated’ the true meaning of freedom and how we must never give up fighting for it,” Howard Cannon said in an interview with newspaper De Telegraaf on 27 May 1961. By then Cannon was a Democrat senator in Nevada. He had received many military awards during his military career between 1941 and 1946. Cannon died in 2002 at the age of 90 and was buried at Arlington National Cemetery with full military honours.

 

The stories of the pilots Howard Cannon and Frank Krebs and the Dakota C-47 Stoy Hora are part of the ‘D-Day Experience’ wing of the D-Day Paratroopers historical centre at Saint-Come-du-Mont in Normandy, which was opened in 2015. The exhibit also includes a fully restored replica of the Stoy Hora which has been converted into a flight simulator. One of Howard Cannon’s daughters donated a photo album that her father and the other crew members made during the liberation of Europe. Krebs’ family donated the log book from the June 6 flight to the museum.