DE DANS IN DE OORLOG

Locatie
Danszaal in Eindhoven

Schrijver
Laurie Wolffs

William Baird werd in 1922 geboren in Canada, in een muzikaal gezin. Zijn moeder speelde piano en zijn vader viool. In de zomer werd er gewerkt op de boerderij. De winters gebruikte William om te leren dansen, met zijn ouders als muzikale begeleiders. Op zijn twintigste sloot William zich aan bij de Royal Canadian Air Force als onderhoudsmonteur van vliegtuigmotoren.

Het is 1944 als William in Londen zijn laatste dans waagt, voordat hij vertrekt naar de stranden van Normandië. Aangekomen in Frankrijk aanschouwt hij D-Day in zijn volle befaamdheid. De haven ligt vol met schepen en de lucht ziet zwart van de vliegtuigen. William wordt kapitein over een aantal manschappen en krijgt een mitrailleur in zijn handen en een kist met granaten. Maandenlang worden ze omringd door een ravage van geweld. Onophoudelijk worden er schoten gelost. Dorpen zijn verwoest en chaos omringt hen. Als beide partijen ’s nachts tegelijkertijd stoppen met vuren, schrikken de manschappen wakker van de stilte.

Na twee maanden van strijd komt William in september 1944 aan in Eindhoven. De stad is verdeeld in tweeën. De oorlog vindt voornamelijk plaats in het luchtruim en William repareert de vliegtuigen die worden neergehaald.

 

Danszaal

Tien dagen na zijn aankomst in Eindhoven krijgt William toestemming om een avond vertier te zoeken in de stad. Hij grijpt meteen zijn kans en neemt een vriend mee naar een danszaal in het centrum van Eindhoven. Daar nemen ze plaats aan een tafel die zicht biedt op de gehele zaal. De ruimte is gevuld met tientallen vrolijke, dansende vrouwen. Eén van die vrouwen is Truus. William danst met haar zoals hij lange tijd niet meer heeft kunnen doen. De interesse voor elkaar is in elke beweging voelbaar. Dansen is nog nooit zo fijn geweest.

Bijna loopt het liefdesverhaal slecht af. Net buiten de stad, nog nagenietend van de avond, steekt Williams vriend een sigaret op. Het brandende puntje steekt fel af tegen de donkerte van de nacht. Plots klinkt er een schot. Een collega loopt ze tegemoet en adviseert de vrienden een andere route te nemen.

Vertrokken vanuit Canada, aangekomen in Frankrijk en geland in Eindhoven besluit William om na een jaar van gevaar zijn liefde voor zijn danseres te bezegelen met een bruiloft. Ze pakken het groots aan. De Canadese William en de Nederlandse Truus trouwen op 17 april 1945 in Eindhoven, waarna ze vertrekken naar Canada, om daar hun leven verder samen te vieren.

In 2014 ontving William de ‘French Medal of Honour’ voor zijn deelname als geallieerde in Frankrijk. Truus is over­leden op 82-jarige leeftijd. William heeft in 2017 afscheid van het leven genomen. Hij was toen 94 jaar.

 

FOTO
Links: De bruidsstoet van Truus en William in april 1945.
Rechts: William en Truus treden in het huwelijk.
(Afbeelding: Autobiografie William Baird, z.j.)

SAMENWERKENDE PARTNERS

THE DANCE DURING THE WAR

Location
Dance Hall in Eindhoven

Author
Laurie Wolffs

William Baird was born into a musical family in Canada in 1922. His mother played the piano and his father the violin. During the summers, there was work to be done on the farm. William used the winters to learn how to dance, with his parents as musical guides. At the age of twenty, William joined the Royal Canadian Air Force as a maintenance engineer for airplane engines.

It was 1944 when William went for his last dance in London, before he left for the beaches of Normandy. Upon his arrival in France, he witnessed D-Day in its full notoriety. The harbour was full of ships and the skies were dark with planes. William was made captain of a number of troops and a machine gun and a crate of grenades were pushed into his arms. For months they were surrounded by a ravage of violence. Guns were fired ceaselessly. Villages were destroyed and they were surrounded by chaos. When both sides stopped firing at the same time at night, the troops were woken up by the silence.

After two months of war, William arrived in Eindhoven in September 1944. The city was split in two. The war was mainly fought in the air and William repaired the airplanes that had been shot down.

Dance hall

Ten days after his arrival in Eindhoven, William received permission to go out for a night of fun in the city. He seized the opportunity immediately and took a friend to a dance hall in the centre of Eindhoven. They sat down at a table with a view of the entire hall. The room was filled with dozens of cheerful, dancing women. One of those women was Truus. William danced with her like he hadn’t danced in ages. Their interest in each other was noticeable in every movement. Dancing had never been this lovely.

The love story nearly ended badly. Just outside the city, still savouring the evening, William’s friend lit a cigarette. The smouldering tip stood out against the darkness of the night. Suddenly, a shot was fired. A colleague came their way and advised them to take a different route.

After a year of danger, his departure from Canada, his arrival in France and his landing in Eindhoven, William decided to seal his love for his dancer with a wedding. They spared no expense. The Canadian William and the Dutch Truus married in Eindhoven on 17 April 1945, after which they left for Canada to celebrate the rest of their lives together.

In 2014, William received the ‘French Medal of Honour’ for his participation with the Allied forces in France. Truus died at the age of 82. William passed away in 2017. He was 94 years old.

PHOTO
Left: Truus and William’s marriage procession in April 1945. Right: William and Truus getting married (Image: Autobiography William Baird, n.d.)

PARTNERS