I’VE HIDDEN YOUR FATHER UNDER THE FLOOR

Author
Marlon van den Bergh
Location
Frankrijkstraat 40, Eindhoven
Theme
Resistance

During the war, the Sicherheitsdienst (Security Service or SD) hunted down state enemies, a group that included Jews, communists and resistance fighters. The SD was founded by the German Nazi party, the NSDAP, as part of the SS. Some people tried to escape these investigations by fleeing to neutral territory or by hiding. Others didn’t take such precautions and lived with the great danger of being caught.

In 1937, the Bruining family moved to Frankrijkstraat 40 in Eindhoven. Hajo worked at the Philips Physics Laboratory and his wife, Nora, took care of the four children at home. Their eldest daughter, Annette, suffered from tuberculosis and was forced to spend her days in bed. In 1942, Annette watched everything happen from her bed. She knew that her father was sending messages to England from a box with all kinds of buttons. Her father seemed to be cooperating in secret with the resistance. She was always told, “Don’t say anything and don’t talk about it.”

In 1943, Hajo arranged a hiding place for a Jewish doctor named Betty Levi: his own house on the Frankrijkstraat. Their secret resistance work put the Bruining family in jeopardy. Less than a year after the new occupant moved in, a hard knock came on the front door one night. It was agents from the Sicherheitsdienst, looking for Hajo. Annette, too, was scared of all the noise. Soon, her mother came into her room: ‘I hid your father under the floor, but the door doesn’t close properly. The tarp is draped over it.’ She picked up her half-asleep daughter and took her to the other bedroom. ‘I’ll put you in your father’s bed because it’s still warm. Pretend you’re asleep.’

When her mother opened the door below for the SD agents, Annette saw her father’s transmitter. Her mother tried to convince the SD that her husband was not at home, but it wasn’t working. Annette quickly put the transmitter under the blankets and kicked it to the end of the bed, along with her fathers’ slippers that were still lying in front of the bed. The men walked up the stairs, the door opened and Annette’s mother pointed a torch at the bed. The sheet was pulled off Annette’s face. “This is my daughter,” she said. “She is very ill. She has tuberculosis”. The men immediately let go of the sheet. They wanted nothing to do with that!

The men searched the rest of the house and when they went into Betty Levi’s attic room, mother quickly told them that Betty was the nanny. Betty was sleeping in bed and nothing but her blonde curls stuck out above the blankets. The SD bought the story and left. But the danger still wasn’t past. The men didn’t intend to leave without finding Hajo. One of the men stood guard at the front door, the other behind the house. Throughout the night, father remained hidden in the small space under the floor. Mother turned off all the lights and lay next to Annette.

In the morning, mother put the cat out through the front door. There was no one there. Then she took coal out of the shed behind the house, and there was no one to be seen there, either. Father hurried outside, with the maid’s Bible under his arm, and joined the passers-by on their way to the church. That’s how he reached the Royal Psychiatric Hospital. The director, one of Hajo’s friends, had him admitted as one of the patients to hide him from the Germans. Betty Levi found another, safe hiding place in Eindhoven.

 

Not long after, Eindhoven was liberated and Hajo returned home. But even then, the fear of danger loomed. The Ardennes offensive kept everyone in suspense. There was a great fear that the Germans would recapture Eindhoven. Immediately after the liberation of the Netherlands, Hajo received an award from the British  government in the Ridderzaal in The Hague and became a member of the Order of the British Empire. Hajo said “the war is over,” and never spoke of it again. Betty Levi emigrated to Israel and stayed in touch with the Bruining family.

PHOTO
Frankrijkstraat 40, Eindhoven
(Image: private collection of Annette Haas-Bruining, undated)

 

PARTNERS

IK HEB JE VADER ONDER DE VLOER VERSTOPT

Schrijver
Marlon van den Bergh
Locatie
Frankrijkstraat 40, Eindhoven
Thema
Verzet

Tijdens de oorlog spoorde de Sicherheitsdienst (SD) staatsvijanden op. Tot deze groep behoorden onder andere Joden, communisten en verzetsmensen. De SD was opgericht door de Duitse nazipartij, de NSDAP, als onderdeel van de SS. Sommigen probeerden aan deze opsporingen te ontkomen door naar neutraal gebied te vluchten of onder te duiken. Anderen ondernamen geen voorzorgsmaatregelen en leefden met het grote gevaar om gepakt te worden.

In 1937 verhuist de familie Bruining naar Frankrijkstraat 40 in Eindhoven. Vader Hajo is werkzaam bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips en moeder Nora zorgt thuis voor de vier kinderen. De oudste, dochter Annette, lijdt aan tuberculose en brengt haar dagen verplicht door op bed. In 1942 krijgt de kleine Annette alle gebeurtenissen mee vanuit bed. Zo weet ze dat haar vader via een kastje met allerlei knopjes berichten naar Engeland verstuurt. Vader blijkt in het geheim mee te werken aan het verzet. “Niets vertellen en niet over praten”, wordt haar steeds gezegd.

In 1943 regelt Hajo voor een Joodse arts, genaamd Betty Levi, een onderduikadres: zijn eigen huis aan de Frankrijkstraat. De geheime verzetspraktijken brengen de familie Bruining in gevaar. Een klein jaar na de intrek van de nieuwe bewoonster wordt er ’s nachts hard op de voordeur geklopt. Het zijn agenten van de Sicherheitsdienst, die op zoek zijn naar Hajo. Ook Annette schrikt wakker van al het lawaai. Niet veel later komt moeder haar kamer binnen: “Ik heb je vader onder de vloer verstopt, maar het luikje sluit niet goed. Het zeil ligt er bol overheen.” Ze pakt haar half slapende dochter op en brengt haar naar de andere slaapkamer. “Ik draag je over naar vaders bed, omdat het nog warm is. Doe maar of je slaapt.”

Wanneer moeder beneden de deur open doet voor de mannen van de SD, ziet Annette de zender van haar vader staan. Moeder probeert de SD nog te overtuigen dat haar man niet thuis is, maar het is tevergeefs. Vlug stopt Annette de zender onder de dekens en schopt het naar het voeteneind. Samen met vaders pantoffels, die nog voor het bed stonden. De mannen lopen de trap op. De deur gaat open en moeder richt een zaklantaarn op het bed. Het laken wordt van Annettes gezicht getrokken. “Dit is mijn dochtertje,” zegt moeder. “Ze is erg ziek. Ze heeft tbc.” De mannen laten het laken direct los. Daar moeten ze niets van hebben!

De mannen doorzoeken de rest van het huis en wanneer ze ook de zolderkamer van Betty Levi betreden, vertelt moeder gauw dat Betty de kinderjuf is. Betty ligt in bed te slapen en alleen haar blonde krullen steken boven de dekens uit. De SD trapt erin en gaat naar buiten. Het gevaar is echter nog niet voorbij. De mannen zijn niet van plan weg te gaan voordat ze Hajo hebben gevonden. Eén van de mannen houdt wacht bij de voordeur, de ander achter het huis. De hele nacht blijft vader verstopt in de kleine ruimte onder de vloer. Moeder doet alle lichten uit en gaat naast Annette liggen. In de ochtend laat moeder de kat naar buiten via de voordeur. Er staat niemand meer. Daarna haalt ze kolen uit het schuurtje achter, ook daar is niemand meer te bekennen. Vader haast zich, met het kerkboek van het dienstmeisje onder zijn arm, naar buiten en voegt zich bij de voorbijgangers die op weg zijn naar de kerk. Zo bereikt hij het Rijks Krankzinnigengesticht. De directeur, een vriend van Hajo, laat hem opnemen als een van patiënten om hem te verstoppen voor de bezetter. Betty Levi vindt een ander, veilig onderduik­adres in Eindhoven.

Niet veel later werd Eindhoven bevrijd en keerde Hajo terug naar huis. Al bleef de angst voor gevaar niet weg. Het Ardennenoffensief hield iedereen in spanning. Grote angst dat de Duitsers Eindhoven zouden heroveren. Direct na de bevrijding van Nederland ontving Hajo in de Ridderzaal in Den Haag een onderscheiding van de Engelse regering en werd hij lid van de Order of the British Empire. Hajo zei “de oorlog is voorbij”. Hij sprak er nooit meer over. Betty Levi emigreerde naar Israël en behield contact met de familie Bruining.

 

Historisch kader Sicherheitsdienst

In 1931 werd de Sicherheitsdienst (SD) opgericht als veiligheids- en inlichtingendienst van de SS, de Schutzstaffel. De SS en SD behoorden tot de Duitse nazipartij, de NSDAP (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij). De SD verzamelde informatie over tegenstanders en spoorde tijdens de oorlog staatsvijanden op. Staatsvijanden waren bijvoorbeeld Joden, communisten en verzetsmensen. De personen die werden opgepakt liet de Sicherheitsdienst deporteren naar werk-, gevangenis- of concentratiekampen.

Lees hier meer over de Sicherheitsdienst: https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/28333/de-sicherheitsdienst-had-vrij-spel.html

Bronnen:

FOTO
Frankrijkstraat 40, Eindhoven
(Afbeelding: privébezit Annette Haas-Bruining, z.j.)

SAMENWERKENDE PARTNERS