HET PLEIN VERTELT

Schrijver
Eric Alink
Locatie
Gemert
Thema
Inval mei 1940

Er zijn harten van stoepkrijt op me getekend. Maar ik ben ook bespuugd. Veel heb ik over me heen gekregen: hagelstenen, bier, confetti. Zelfs kogelhulzen, al heeft de oorlog me niet kunnen verjagen. Want Gemert ligt me – en ik lig in Gemert. Ik ben het Ridderplein.
Zo heet ik pas sinds 1953. Voor die tijd noemden ze me Borretplein. Zonder dikdoenerij: een achterafplek ben ik niet. Al begin vorige eeuw bood ik zicht op statige panden, waaronder het gemeentehuis en de villa van de burgemeester. Het pronkstuk: kasteel Gemert, waar de paters van de Heilige Geest oftewel de Spiritijnen leefden. Ik sleet de zolen van kloostersandalen en deftig schoeisel. Maar ook van klompen en arbeidersschoenen: zij vonden hun weg naar bierbrouwerij Het Anker, café de Landman en de zadelmakerij van Frunt op dit plein. Honderdduizenden voorbijgangers heb ik beleefd. Al hun voetstappen zijn weggestorven. Behalve die van 11 mei 1940.

Stollen

Het is half acht, die zaterdagochtend. Ik lig in de zon. De langgerekte schaduwen van huizen en bomen zijn me vertrouwd. Die van fietsende Duitse militairen-met-bewapening niet. Ze maken deel uit van het Tweede Fietssquadron. Als ze het plein oprijden, zien ze enkele militaire vrachtwagens voor het poortgebouw van het kasteel staan. De voertuigen behoren tot het geniedetachement van commandant Frets. ’s Nachts hebben zijn honderd manschappen een slaapplaats bij de paters gekregen.

Soldaten, van wie enkelen een overall dragen, houden de wacht bij het materieel. Opeens krijgen ze de fietsende Duitsers in het zicht. Het is oog in oog, Auge in Auge. Meteen ontstaat er een vuurgevecht. Tijdens de korte schotenwisseling zakt de 27-jarige Duitse soldaat Emil Hoffman in elkaar.
Elk plein kent het bloed van kapotte kinderknieën. Maar dit loopt anders af. Even later stolt de tijd, Emil Hofmann is dood. Zijn commandant is furieus. Hij is ervan overtuigd dat een burger-in-overall de schutter is. Op zijn bevel door­zoeken de bewapende wielrijders alle huizen op het plein en in nabije straten. De razzia leidt tot de aanhouding van honderden mensen. Zie ze lopen: Piet de Rover, die zijn bedlegerige vrouw in een kruiwagen meesjouwt, de zwangere Francisca uit Milheeze die tijdelijk in Gemert logeert, de evacués uit Oploo. Alle gevangenen worden bijeengedreven in een halfopen, gewelfd gebouw aan de rand van het plein. Het is de bakstenen muziekkiosk. Grondtoon deze ochtend: angst in A mineur.

Urenlang voeren de Nederlandse en Duitse militairen een vuurgevecht. Het leeuwendeel van de Nederlandse soldaten zit in het kasteel verschanst. De Duitsers vinden dekking in huizen aan het plein. De gegijzelde menigte zit tussen de strijdende partijen bekneld. Driemaal hoor ik een dodelijk schot. Een verdwaalde Nederlandse kogel raakt de twaalfjarige Nico van Vught. De mindervalide Bert Baggermans alias De Paus wordt zonder pardon neergeschoten als hij een Duits bevel niet begrijpt. In het kasteel sneuvelt sergeant Paul van Oostveen, nadat de Duitsers IG-houwitsers en ander zwaar geschut hebben ingezet.

Overgave is de enige optie, beseft de Nederlandse commandant Frets van de Genie. Zijn beslissing brengt honderden voeten in beweging: de gegijzelde burgers en paters mogen uit de muziekkiosk vertrekken. Dat geluid verstomt nooit.

Klinkers

Na de oorlog is een witgranieten beeld in de tuin van de paters geplaatst. ‘Vredesmaagd’ heet het herdenkings­monument. Op de sokkel staat: “Namen zijn mensen.” Begin 1967 is de muziekkiosk gesloopt. Maar ik ben ge­bleven, het Gemertse plein met de onmisbare klinkers. Omdat rlgsld geen woord is, maar oorlogsleed wel.

 

FOTO
Ridderplein 2011

Bekijk nog meer verhalen in dit thema

SAMENWERKENDE PARTNERS

THE SQUARE TELLS ITS STORY

Author
Eric Alink
Location
Gemert
Theme
Invasion May 1940

Hearts have been chalked on me, but I’ve also been spat on. Many things have been spilt over me: hailstones, beer, confetti.  Even shell cartridges, although the war did not scare me away. Because Gemert is in me – and I am in Gemert. I am the Ridderplein (Knight’s Square).

That’s what I have been called since 1953. Before that time they called me the Borretplein (Borret Square). I don’t want to boast but I’m no backstreet place. From the start of the last century I have offered views of stately buildings, including the town hall and the mayor’s villa. The showpiece: Gemert Castle, where the Fathers of the Holy Spirit, sometimes called Spiritines, lived.

The soles of monastery sandals and genteel footwear have passed over me. But so have clogs and working shoes: they found their way to Het Anker brewery, to Café Landman and Frunt’s the saddle maker on this square. I’ve survived hundreds of thousands of passers-by. All their footstep have faded away. Except those of 11 May 1940.

Time stands still

It’s half past seven on a Saturday morning. I’m lying in the sun. The elongated shadows of the houses and trees are familiar to me. Those of the cycling German soldiers with their weapons are not. They are part of the Second Bicycle Squadron. As they cycle into the square they see several military trucks parked in front of the castle gates. The vehicles belong to Commander Fret’s Genie Regiment. His one hundred men were given a place to sleep that night by the fathers.

Soldiers, some of them in overalls, keep watch over the equipment. Suddenly they catch sight of the cycling German soldiers. It’s eye to eye. Auge in Auge. Gunfire starts immediately. In the short burst of shooting that follows the 27-year-old German soldier Emil Hoffman falls to the ground.

Every square is familiar with the blood of children’s scraped knees. But this is something else. Moments later time stands still, Emil Hofmann is dead. His commander is furious and is convinced that a civilian in overalls is the shooter. At his command the armed cyclists search all the houses on the square and in nearby streets. Hundreds of people are arrested in this raid. See them walking: Piet de Rover, pushing his bedridden wife in a wheelbarrow, the pregnant Francisca from Milheeze who is staying temporarily in Gemert, evacuees from Oploo. All the prisoners are rounded up in a half-open vaulted building on the side of the square. It’s the brick bandstand. The sounds of this morning: Fear in A minor.

For hours the Dutch and German soldiers exchange fire. Most of the Dutch soldiers are entrenched in the castle. The Germans take to the houses in the square for cover, the crowd of hostages are trapped between the warring fractions

I hear three deadly shots. A stray Dutch bullet hits the 12-year-old Nico van Vught. Disabled Bert Baggermans alias the Pope is shot without mercy because he does not understand an order in German.

Sergeant Paul van Oostveen dies in the castle after the Germans deploy howitzers and other heavy artillery.

The Dutch commandant Frets van de Genie decides that surrender is the only option. His decision  starts hundreds of feet moving: the civilian hostages and fathers are allowed to leave the bandstand. That sound will never die away.

Paving stones

After the war a white granite statue was placed in the Fathers’ garden. Its name is ‘Vredesmaagd’ (Virgin of Peace). On the pedestal are the words ‘Names are people’.

The bandstand was demolished at the beginning of 1967, but I was spared, the Gemert square with the unmistakeable paving stones. Stones that know the meaning of the word suffering.

FOTO
Hier toelichting op foto’s

PARTNERS