HE’LL COME HOME IN THE SPRING

Author
Hadewijch Zwart
Location
Beelsstraat, Helmond (Sobriëtas building)
Theme
Freedom

Stories went around about Winando even before the war. The man, whose real name was Henk van Heusen, said he had many gifts, including an ability to predict the future. For the illusionist, uncertain times were golden times. The war ripped families and loved ones apart. Relatives left behind could do nothing except wait and hold on to every little piece of hope.

Surviving

That was also true for Maria (Mietje) van der Kuijlen from Helmond, wife of Josef (Sjef) Meulendijks and mother to two young children. Sjef worked hard as a weaver to try to make ends meet for his family. The occupation made things even more difficult for Sjef. Although the forced labour rules only came into force in March 1942, he, like many other workers living close to the border, had to leave for Germany much earlier because work was plentiful there. From there, they sent money home to their families. The working conditions were poor. When Sjef and his colleagues protested by downing tools on 6 January 1943, Sjef was arrested as a ‘strike leader’. He was forced to work in various labour camps until he was finally transported to Ravensbrück in June.

All the while, Mietje was alone. The war didn’t have time for sadness. She dedicated herself to her most important goal: getting her children through the war as safely as she could. Finally, the moment arrived: 25 September 1944: Mietje had survived, and so had her children, but only just. Their condition was so bad that 6 year old Annie was placed in a foster home in Belgium for three months to gain strength. Mietje was happy when Annie returned, but the family still wasn’t complete.

 

The Amazing Winando

The children could barely remember their father, but their mother Mietje remembered her husband all too well: she kept waiting for any sign of life. All around her, families were being reunited, or lives torn apart for good with shattering news. Mietje was fed up with the silence.

On 23 October 1945, she saw an advert in the Helmondsche Courant newspaper for a guest performance of the amazing ‘Winando’ – with the added attraction of a chance to ask questions. She took the chance and headed to the Sobriëtas building in Helmond. She was sceptical, until Winando addressed her. Without Mietje saying a word, he knew that Sjef was in Ravensbrück, but that’s not all. “He’ll come home in the spring!” Winando predicted.

Elated, Mietje rushed home. He’s coming back! Spring arrived. Full of hope, Mietje worked on her beloved garden. It must look good, when Sjef arrives home! Spring turned into summer and then into autumn. At the end of 1946, Mietje finally got a letter from the Red Cross. She opened the envelope with shaking hands. “Dear Mrs Meulendijks….” her eyes flew over the sentences until she arrived at the dreaded message. Sjef Meulendijks had died on 1 September 1944 in Ravensbrück.

 

Expectation in the spring

Despite the facts, Mietje couldn’t let Winando’s words go. Something told her that Sjef would be by her side again one day. For almost thirty years, Mietje waited in vain for his return. Every spring her hopes were raised, and she’d make sure that the house and garden were perfect ready for her husband to return. Every summer, Mietje lost her husband all over again.

On 24 October 1971, Mietje visited her daughter-in-law. She told her about her premonition that Sjef would come home really soon. A day later she died, exactly 26 years after the prediction. Almost 75 years after the prediction, Mietje’s son and daughter don’t have a good word for Winando. They ask themselves: would no hope have been worse than false hope?

PHOTO

Mietje van der Kuijlen (left) waited for years for the return of her husband Sjef Meulendijks (right) 

Source: Theo Meulendijks

PARTNERS

IN DE LENTE KOMT HIJ THUIS

Schrijver
Hadewijch Zwart
Locatie
Beelsstraat, Helmond (Sobriëtas gebouw)
Thema
Vrijheid

Al voor de oorlog gingen verhalen rond over Winando. De man, die eigenlijk Henk van Heusen heette, had naar eigen zeggen vele gaven, onder andere om de toekomst te voorspellen. Voor de illusionist waren onzekere tijden gouden tijden. Oorlog rukte gezinnen en geliefden uit elkaar. Achtergebleven familieleden konden niet anders dan wachten en klampten zich aan elk sprankje hoop vast.

 

Overleven

Zo ook de Helmondse Maria (Mietje) van der Kuijlen, getrouwd met Josef (Sjef) Meulendijks en moeder van twee jonge kinderen. Sjef werkt als wever hard om de eindjes voor zijn gezin aan elkaar te knopen. De bezetting maakt het niet gemakkelijker voor Sjef. Hoewel de Arbeitseinsatz pas in maart 1942 wordt ingesteld, wijkt hij, net als veel grensarbeiders al dan niet noodgedwongen al eerder uit naar Duitsland, waar werk zat is. Van daar sturen ze geld naar hun gezin. De arbeidsomstandigheden zijn slecht. Wanneer Sjef en zijn metgezellen op 6 januari 1943 protesteren en het werk neerleggen, wordt Sjef gearresteerd als ‘stakingsleider’. Hij werkt in verschillende strafkampen tot hij in juni naar Ravensbrück wordt getransporteerd. Ondertussen staat Mietje er alleen voor. De oorlog geeft geen tijd voor verdriet. Ze wijdt zich aan haar belangrijkste doel: de kinderen zo goed mogelijk de oorlog doorkrijgen. Dan is het zover: 25 september 1944, Mietje heeft het gered, de kinderen hebben de bevrijding gehaald, hoewel maar net. Hun toestand is zo schrijnend, dat de zesjarige Annie drie maanden wordt ondergebracht bij een pleeggezin in Jumet (België) om aan te sterken. Mietje is blij als Annie weer terug is maar toch is het gezin nog niet compleet.

 

De Wonderbaarlijke Winando

De kinderen hebben weinig of geen herinneringen aan hun vader, moeder Mietje herinnert zich haar man maar al te zeer: Zij wacht alsmaar op een teken van leven. Om haar heen worden gezinnen herenigd of worden levens door verpletterend nieuws voorgoed veranderd. Mietje is de stilte zat. Op 23 oktober 1945 ziet ze in de Helmondsche Courant een advertentie voor een gastvoorstelling van de fascinateur ‘Winando’ met als extra attractie de mogelijkheid om vragen te stellen. Ze waagt de gok en gaat naar het Sobriëtas gebouw in Helmond. Ze is sceptisch, tot Winando het woord tot haar richt. Zonder dat Mietje iets loslaat, weet hij dat Sjef in Ravensbrück zat, maar dat is niet alles. “In het voorjaar komt hij thuis!”, voorspelt Winando haar. Opgetogen snelt Mietje naar huis. Hij komt terug! Het voorjaar breekt aan. Hoopvol werkt Mietje aan haar geliefde tuin. Die moet in orde zijn, wanneer Sjef aankomt! Lente loopt over in zomer en herfst. Eind 1946 krijgt Mietje eindelijk een brief van het Rode Kruis. Met trillende vingers scheurt ze de envelop open. “Geachte mevrouw Meulendijks…”, haar ogen schieten over de zinnen tot ze bij het gevreesde bericht aankomen. Sjef Meulendijks is op 1 september 1944 overleden in Ravensbrück.

 

Verwachting in het voorjaar

Ondanks de harde feiten kan Mietje de woorden van Winando niet loslaten. Iets in haar gelooft dat Sjef weer bij haar zal zijn. Dertig jaar lang wacht Mietje tevergeefs op zijn terugkeer. Elk voorjaar brengt een verwachtingsvolle spanning met zich mee en zorgt ze dat het huis en de tuin er piekfijn uitzien. Elke zomer verliest Mietje haar man opnieuw.

Op 24 oktober 1971 ging Mietje langs bij haar schoondochter. Ze vertelde over haar voorgevoel dat Sjef nu echt snel thuis zou komen. Een dag later overleed ze, precies 26 jaar na de voorspelling. Bijna 75 jaar na de voorspelling hebben Mietjes zoon en schoondochter geen goed woord over voor Winando. Ze vragen zich af: was geen hoop beter geweest dan valse hoop?

 

Historisch kader Informatiebureau Rode Kruis

Een half miljoen Nederlanders, ook Brabanders, werden na de bevrijding vermist. Het Informatiebureau van het Rode Kruis hielp bij het zoeken naar informatie over deze mensen. Waren ze nog in leven? Of vermoord? Het Informatiebureau probeerde dat te achterhalen door bijvoorbeeld originele documenten uit kampen te verzamelen, brieven te schrijven aan buitenlandse opsporingsinstanties en persoonslijsten na te pluizen. 510.000 aanvragen verwerkte het Bureau tussen 1945 en 1953. In dat laatste jaar waren ruim vijfduizend mensen nog vermist, vooral Joodse Nederlanders.

Lees hier meer over de informatievoorziening van het Rode Kruis na de oorlog: https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6824/het-informatiebureau-van-het-nederlandse-rode-kruis-na-de-oorlog.html

FOTO
Mietje van der Kuijlen (links) wacht jarenlang op de terugkeer van haar man Sjef Meulendijks (rechts)
Bron: Theo Meulendijks

Bekijk nog meer verhalen in dit thema

SAMENWERKENDE PARTNERS